Privacyverklaring

Deze verklaring is opgesteld voor iedereen van wie Trinova persoonsgegevens verwerkt. Uw privacy vind ik erg belangrijk! In deze verklaring informeer ik u daarom over de redenen waarom ik gegevens van u registreer. U kunt lezen hoe ik uw privacy bescherm, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden ik uw gegevens aan u of anderen kan verstrekken.

Hoe kom ik aan uw gegevens?

Uw gegevens ontvang ik veelal direct van uzelf. U verstrekt uw gegevens aan mij omdat u informatie over mijn diensten of een offerte wenst. Dit kan zowel via e-mail, post of telefoon.

Met welk doel gebruik ik uw gegevens?

Uw gegevens gebruik ik alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden, dus bijvoorbeeld voor het verstrekken van informatie of om een overeengekomen opdracht volgens afspraak uit te kunnen voeren. Daarnaast beheer ik uw gegevens voor administratieve doeleinden zodat ik met u kan communiceren per e-mail, telefoon of post en zodat ik u een factuur kan sturen voor overeengekomen diensten.

Beveiliging van uw gegevens

Ik respecteer uw privacy en heb hiervoor technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Dit doe ik door uw gegevens te bewaren in een beveiligde computer welke voorzien is van een virusscanner die up-to-date is. Naast de computer bestaat een back-up op een externe schijf. Deze is eveneens beveiligd. Ik stel alles in het werk, wat redelijkerwijs van mij verwacht mag worden, om de aan mij toevertrouwde gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Uw gegevens deel ik alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van de overeenkomst die ik met u aangegaan ben of indien hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Uw adresgegevens kan ik bijvoorbeeld aan een leverancier verstrekken die dit nodig heeft om benodigde materialen op uw adres af te leveren en mijn financiële administratie is inzichtelijk voor mijn boekhouder. Ik heb duidelijke afspraken met
mijn boekhouder en deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Los van mij, zijn mijn leveranciers of partijen waarmee ik samenwerk ook gehouden aan de AVG.

Bewaren van gegevens

Uw gegevens bewaar ik niet langer dan maximaal 2 jaar, tenzij er voor bepaalde gegevens een andere wettelijke bepaling geldt zoals bijvoorbeeld voor facturen.

Uw rechten

• U mag de gegevens die ik van u heb altijd inzien.
• U mag mij vragen om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen.
• U mag mij vragen uw gegevens niet meer te gebruiken wanneer u vindt dat ik uw gegevens
onrechtmatig gebruikt heb.

Wanneer het verwijderen of corrigeren van uw gegevens in strijd is met de wet, kan ik niet aan uw verzoek voldoen. Een verzoek om uw gegevens in te zien of te corrigeren kunt u indienen via het adres dat onderaan deze verklaring vermeld staat. Ik kan u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Om misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens te voorkomen, vraag ik u uw BSN nummer en ID nummer onherkenbaar te maken op dit kopie.

Vragen of klachten

Heeft u vragen of een klacht over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga, neemt u dan contact met mij op:

Maarten Jansen
Trinova
Veenakkerweg 5a
2635 NC Den Hoorn
Telefoon: 0630195882
E-mail: info@trinovaboomverzorging.nl

ContactTrinova
Veenakkerweg 5a
2635 NC Den Hoorn zh
Tel. 06-40407895
nino@trinovaboomverzorging.nl