Controle & Advies

Trinova kan u adviseren over het duurzaam onderhouden en behouden van bomen.
Wij verrichten inventarisaties en maken analyses van bomen.

Voor elk boomvraagstuk biedt Trinova een passende oplossing.


Visuele boomveiligheidscontrole (VTA)

Wist u dat iedere boom-eigenaar verplicht is om zijn boom periodiek te laten keuren op veiligheid?

De controlefrequentie hangt af van de plaats en gevaarzetting van de boom. Bij een lage gevaarzetting is 1 keer per 2 à 3 jaar voldoende, maar bij een hoge gevaarzetting is minimaal 1 keer per jaar vereist. Een hoge of lage gevaarzetting wordt bepaald door de leeftijd en standplaats van de boom. De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd volgens de V.T.A. methode (Visual Tree Assessment). Er wordt niet alleen gecontroleerd op biologische symptomen zoals bladkleur, schimmels, paddenstoelen, dood hout en scheutlengte, maar ook op mechanische symptomen zoals verdikkingen, ribvorming, holten, scheuren, afwijkende bastpatronen, verzwakte takaanhechtingen, scheefstand en grondscheuren. Een boom wordt goedgekeurd wanneer er geen zichtbare gebreken vastgesteld worden. U ontvangt een rapportage van de waarnemingen en desgewenst kan er een onderhoudsadvies uitgebracht worden.

Nader boomonderzoek

Wanneer tijdens een visuele boomveiligheidscontrole (VTA) zichtbare gebreken geconstateerd worden zoals vruchtlichamen, holtes of schade kunnen wij nader onderzoek verrichten om vast te stellen of een boom veilig is of niet. Dit kan door middel van apparatuur, maar ook door een uitgebreide controle op hoogte. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een overzichtelijk rapport.


Bomen Effect Analyse (BEA)

Een BEA maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor een boom wanneer er in de directe omgeving werkzaamheden zullen plaatsvinden. Een onder- en bovengronds onderzoek toont aan of een boom in zijn huidige vorm duurzaam kan blijven bestaan of dat deze verwijderd moet worden. Op basis van de projectgegevens en de uitkomst van het onderzoek formuleren wij onze conclusie en advies in een overzichtelijk rapport. Hierin wordt gemeld welke maatregelen genomen kunnen worden om een boom te behouden.

Boominventarisatie

Een boominventarisatie geeft een goed overzicht van een bomenbestand. Per boom wordt geregistreerd wat de exacte locatie is, om welke boomsoort het gaat, wat de hoogte en conditie is. Daarnaast kunnen aanvullende gegevens in kaart gebracht worden zoals bijvoorbeeld de onderhoudstoestand of de snoeibehoeften. Op basis van een boominventarisatie kan een bomenbeleid opgesteld worden.

Inventarisatie van waardevolle en monumentale bomen

De inventarisatie van bijzondere en waardevolle monumentale bomen vergt een intensievere aanpak dan de algemene inventarisatie. De leeftijd, standplaats en de mate waarin een boom beeldbepalend is, zijn hierbij belangrijke aspecten. Na inventarisatie kan vastgesteld worden wat nodig is om monumentale bomen te behouden en in goede staat te laten verkeren.

Groeiplaatsonderzoek

Zowel een jonge als oude boom kan duidelijk in conditie achteruit gaan zonder dat daar een direct aanwijsbare oorzaak voor is. Indien dit het geval is, kunnen wij een groeiplaatsonderzoek verrichten. Hierbij worden ondergrondse aspecten onderzocht zoals bodemverdichting, voedingstoffen, vocht en zuurstofhuishouding, een verstoring in de grondwaterstand en de toestand van het bewortelingspatroon. Aspecten die ervoor kunnen zorgen dat een boom afsterft of dat er inrotting in de wortels plaatsvindt door secundaire aantasters. Onze bevindingen worden vastgelegd in een rapport en voorzien van een advies om schade te herstellen of te beperken.

Planvorming en boombeleid

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Het is van essentieel belang om een goed boombeleid te voeren voor aanplant, het beheer en de instandhouding van het bomenbestand. In dit beleid wordt o.a. vastgelegd hoe bestaande bomen behouden kunnen blijven en hoe knelpunten opgelost kunnen worden. Daarnaast worden richtlijnen opgesteld voor het duurzaam beheren van bomen, het onderhoud en snoeien van de bomen en wanneer controles uitgevoerd moeten worden.

Toezicht houden bij bomen (bomenwacht)

Door werkzaamheden kunnen bomen veel schade oplopen zoals takbreuk, wortelschade of doordat er bodemverdichting ontstaat. Ondanks dat er in een bestek opgenomen is hoe er gehandeld moet worden rondom de bomen, blijkt het in de praktijk vaak mis te gaan. Dit kunt u voorkomen door een gecertificeerd medewerker toezicht te laten houden op de werkzaamheden. Indien nodig zal het werk stilgelegd worden voor overleg en om de juiste aanwijzingen te geven voor het behoud van de bomen.

Verplantbaarheidsonderzoek

Een boom kun je niet zomaar verplanten. Om een boom op de nieuwe locatie duurzaam te behouden is een goed verplantbaarheidsonderzoek nodig. Na onder- en bovengronds onderzoek naar de conditie en grondsoort en een beoordeling van het bewortelingspatroon op de huidige locatie wordt een vergelijking gemaakt met de nieuwe locatie. De nieuwe locatie wordt eveneens gecontroleerd op aanwezigheid van kabels en leidingen. De transportroute wordt in kaart gebracht en op basis van alle uitkomsten wordt een voorbereidingsplan opgesteld.

ContactTrinova
Veenakkerweg 5a
2635 NC Den Hoorn zh
Tel. 06-40407895
nino@trinovaboomverzorging.nl