Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRINOVA

Trinova
Veenakkerweg 5
2635 NC Den Hoorn
06-40407895
nino@trinovaboomverzorging.nl

Artikel 1      Definities

 1. Trinova, gevestigd te Den Hoorn, KvK-nummer 70479135, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Trinova.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Trinova zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Onder werkzaamheden verstaan we het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van bomen, terrein- en groenvoorzieningen.
 5. Waar wordt gesproken over partijen wordt bedoeld Trinova en opdrachtgever tezamen.

Artikel 2      Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Trinova waarop Trinova deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Trinova in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3      Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Trinova kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4      Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de totaalprijs van de gekozen dienst(en) inclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zitten bij deze prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, waaronder de uren besteed aan voorbereids- en opruimingswerk Trinova zal mondeling een schatting geven van het aantal benodigde uren. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Trinova.
 4. 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Trinova komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na oplevering voldaan.
 5. Voor spoedzaken en uitvoering van werkzaamheden na 18.00u in de avond wordt een aangepast tarief gehanteerd.
  6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Trinova heeft het recht de vergoedingen aan te passen.
  Trinova heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door Trinova aan opdrachtgever worden gecommuniceerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Trinova.
 7. 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 8. 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente en administratiekosten De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. 10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 10. 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Trinova op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5      Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Trinova.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Trinova zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Trinova voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

Artikel 6      Uitvoering van de overeenkomst

 1. Trinova voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Trinova is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Trinova heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Trinova heeft het recht een opdracht te weigeren.
 4. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor Trinova voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Onder deze bepaling wordt onder meer verstaan, maar is niet gelimiteerd tot, het verwijderd of zijn blootgelegd van kabels en leidingen binnen het werkgebied van Trinova en het vrij maken van obstakels op de route voor het aanvoeren van materiaal en het afvoeren van afval. Te denken valt hierbij aan tuinmeubilair, potten, fietsen en overige losse materialen.

Artikel 7      Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Trinova de mogelijkheid zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van Trinova, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Trinova maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Partijen zullen, in hoeverre mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.
 2. Trinova heeft het recht zich in geval van persoonlijke onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
 3. Trinova behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst. Deze wijzigingen zullen schriftelijk, en zo spoedig mogelijk, aan opdrachtgever worden meegedeeld.
 4. Annulering door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering na acceptatie van de offerte tot 48 uur voor aanvang van de daadwerkelijke werkzaamheden wordt 50% in rekening gebracht. Annulering binnen 48 uur voor daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de kosten. Bij annulering in alle gevallen wordt reeds bestelde materiaal geheel in rekening gebracht aan opdrachtgever.
 5. Het afnemen van een onderhoudsabonnement kent een minimale looptijd van 1 jaar en zal jaarlijks verlengd worden.
  Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn wordt gehanteerd.

Artikel 8      Overmacht

 1. In geval van overmacht is Trinova gerechtigd zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Trinova redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of extreme weersomstandigheden
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Trinova jegens opdrachtgever opgeschort zo lang Trinova niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9      Bijzondere bepalingen diensten

 1. Het snoeien van een boom wordt in sommige periodes afgeraden. Trinova zal dit te allen tijde aan opdrachtgever communiceren. Wanneer opdrachtgever er toch voor kiest de overeenkomst in deze periode uit te laten voeren, komt dit volledig voor risico van opdrachtgever.
 2. Voor bepaalde diensten van Trinova is een vergunning vereist. Trinova kan de aanvraag voor een vergunning overnemen. De kosten hiervoor komen voor rekening van opdrachtgever. Vanaf het moment van acceptatie van de offerte komt de overeenkomst tot stand en is opdrachtgever verantwoordelijk voor het hebben van een geldige vergunning. Bij afwezigheid van een geldige vergunning komen de risico’s op uitvoering van de opdracht en eventuele boetes geheel toe aan opdrachtgever.
 3. Het kappen of snoeien van bomen tijdens het broedseizoen kan in strijd zijn met de wet natuurbescherming, wanneer een vogel in de desbetreffende boom aan het broeden is en het nest wordt vernield of verstoord. Eventuele gevolgen van het handelen in strijd met wetgeving komen geheel toe aan opdrachtgever.

Artikel 10   Bijzondere bepalingen frezen

 1. Voor het frezen van wortels is een stevige ondergrond en tevens voldoende ruimte benodigd. Van opdrachtgever wordt verlangd de omstandigheden voor Trinova zo gunstig mogelijk te maken.
 2. Wanneer er tegels verwijderd moeten worden door Trinova om bij de wortelkluit te komen zullen deze na uitvoering van de overeenkomst niet worden terug gelegd. Tenzij anders overeengekomen in de offerte, is Trinova niet verantwoordelijk voor opruiming na het uitvoeren van de gewenste werkzaamheden.
 3. Wanneer wortels tegen een muur aangroeien, zal het gedeelte van de wortel binnen 10 centimeter van de muur niet verwijderd kunnen worden. Trinova komt geen recht toe hier klachten over te vermelden.
 4. Kabels en leidingen dienen voor het uitvoeren van de werkzaamheden te worden verwijderd, dan wel blootgelegd, door opdrachtgever.

Artikel 11   Aansprakelijkheid schade

 1. Trinova is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade direct is en opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Trinova is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Trinova is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende de werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een adviestraject.
 5. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 6. 6. In het geval dat Trinova een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door diens verzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het eigen risico van 250 euro, of bij uitblijven van uitkering, niet meer dan het bedrag dat door Trinova aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
 7. 7. Opdrachtgever vrijwaart Trinova tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Trinova geleverde diensten.
 8. Als aanvulling op bovenstaande zijn de volgende zaken te allen tijde uitgesloten van aansprakelijkheid:
  a) schade aan tuinplanten
 9. b) schade aan verf
 10. c) onzichtbare en onbekende schade (waaronder ondergrondse leidingen)
 11. d) schade binnenshuis, waaronder begrepen deuren, deurposten, ramen en raamposten.
 12. e) schade aan voertuigen.
 13. f) schade aan schuttingen, bestrating, verlichting, tuinmeubulair en alle andere onder de boom aanwezige materialen.

Artikel 12   Intellectueel eigendom

 1. De rechten op de door Trinova aan opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes berusten bij Trinova. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. De eigendomsrechten gaan pas over op opdrachtgever zodra de gehele factuur is voldaan.
 2. Elke handeling in strijd met het vorige lid gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt Trinova een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Trinova gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Trinova toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

Artikel 13   Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient zich voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te hebben gesteld van de gemeentelijke regelgeving omtrent de gewenste werkzaamheden en in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen.
 2. Opdrachtgever dient buren en omwonenden op de hoogte te stellen over de plaats, tijd en aard van de gewenste werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever heeft de aan- en afvoerroute vrij gemaakt van obstakels voor Trinova op locatie arriveert.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verwijderen van materiaal, waaronder maar niet gelimiteerd tot tuinhekken en lampen, die onder of nabij de boom zijn gevestigd.

 

 

Artikel 14   Privacy

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 15   Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde ontwerpen binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan
 2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient opdrachtgever of een vertegenwoordiger aanwezig te zijn op locatie. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen op dat moment kenbaar worden gemaakt aan Trinova.
 3. Indien later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op wijziging.

Artikel 16   Garanties

 1. Bij aanplant van bomen door Trinova vallen enkel kosten van het planten onder de garantie, wanneer dit handmatig en zonder het gebruik van kranen kan gebeuren. De boom zelf valt nimmer onder het garantiebeleid van Trinova.
 2. Trinova garandeert soortechtheid van de door hem geleverde materialen en zal zorgvuldig toezien op een kwalitatief goede samenstelling hiervan die is afgestemd op desbetreffende situatie.
 3. Wettelijke bepalingen zullen te allen tijde door Trinova in acht worden genomen.
 4. Trinova zal instaan voor hergroei tijdens een eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en verwerkte planten of ontkieming van geleverde zaden, mits de verzorging hiervan aan Trinova is opgedragen en er geen sprake is geweest van extreme weersomstandigheden en/of terreinsomstandigheden of een andere vorm van overmacht
 5. In uitzondering op het gestelde in lid 4 van dit artikel, vallen geringe afwijkingen in de hergroei niet onder de geleverde garantie. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan een uitval van ten hoogste 10% van de kosten van beplanting van tuinen die meer dan 50 planten bevatten. Geringe afwijkingen komen enkel ter beoordeling van Trinova.

Artikel 16   Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter op maximaal 30 minuten rijden van het arrondissement waarin Trinova is gevestigd.
 4. 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trinova en betrokken derden 12 maanden.